Hjem / Salgs- og leveringsbetingelser i KIMO

Salgs- og leveringsbetingelser i KIMO

ANVENDELSE

Disse Generelle Forretningsbetingelser gælder for alle KIMO’s leverancer, f.eks. levering af løsninger, ydelser og udstyr, uanset om leverancen skal installeres eller driftsafvikles hos Kunden, hos KIMO eller hos tredjemand. Forretningsbetingelserne gælder i tillæg til eventuelle øvrige vedtagne vilkår i aftale indgået mellem KIMO og Kunden.

Nedenfor føgler vores Cookiepolitik, persondatapolitik og privatlivspolitik 

RETTIGHEDER

KIMO eller KIMO’s underleverandører er indehaver af og bevarer ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til løsninger, produkter, rådgivningsydelser m.m., der er udviklet, eller vil blive udviklet, af KIMO eller KIMO’s underleverandører. Tilsvarende gælder for forretningskoncepter, metoder, know-how og lignende samt skriftligt materiale, herunder dokumentation, uddannelsesmateriale og rapporter, der er udarbejdet eller vil blive udarbejdet af KIMO eller KIMO’s underleverandører. Kunden opnår alene brugsret hertil, hvis og i det omfang det specifikt fremgår af parternes aftale.   KIMO er berettiget til vederlagsfrit og uden begrænsninger at anvende den generelle viden, som KIMO måtte opnå i forbindelse med opfyldelse af aftalen, i andre sammenhænge. Kunden skal til enhver tid spørges, om dennes navn og forretning må benyttes af KIMO i markedsføringssammenhæng.

UNDERLEVERANDØRER

KIMO er uden samtykke fra Kunden berettiget til at anvende underleverandører samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser. KIMO er ansvarlig for sine underleverandørers og eksterne konsulenters ydelser på samme måde som for egne ydelser. I egenskab af databehandler for Kunden følger KIMO sine forpligtelser jf. evt. indgået databehandleraftale.

LEVERING

Eventuelle aftalte leveringsterminer fremgår af kontrakten. Hvis KIMO eller Kunden indser, at der vil opstå forsinkelse ved opfyldelsen af sine forpligtelser i aftalen, skal man uden ugrundet ophold meddele dette til den anden. Det påhviler herefter begge parter loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest muligt. Kimo fraskriver sig i øvrigt ethvert ansvar over for Kunden i tilfælde af forsinket levering.

Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra vores leverandører er forsinkede. Vores leveringstid er derfor altid en ”cirka leveringstid”.

PRISER

De anførte priser er, medmindre andet skriftligt er aftalt, af sælgers lager og excl. moms og forsendelsesomkostninger. KIMO regulerer aftalte priser efter KIMO’s til enhver tid gældende regler for prisregulering, hvilket fremgår af kontrakten.

TILBUD

Skriftlige tilbud er, såfremt intet er anført i tilbuddet, gældende 30 dage fra tilbudsdatoen.

BETALINGSBETINGELSER

KIMO er berettiget til at fakturere betalingen, når levering har fundet sted eller i henhold til en aftalt plan.

Alle leverancer sker mod kontant betaling / pr. efterkrav, medmindre kreditaftale er indgået. For leverancer, hvor kredittid er indgået, gives den aftalte kredittid fra fakturadato. Ved forsinket betaling er KIMO berettiget til at debitere rente 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker.

EJENDOMSFORBEHOLD

Det leverede forbliver KIMO’s ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, har denne, på sælgers vegne, omsorgspligt for det leverede og pligt til at sørge for, at dette er behørigt forsikret.

REKLAMATIONER

Reklamationer angående mangler skal meddeles KIMO snarest muligt efter varens modtagelse og senest 5 dage efter det tidspunkt, hvor køber har opdaget den pågældende fejl eller mangel. Reklamation over fejl eller mangler som køber burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal altid afgives inden 5 dage efter modtagelsen, dog inden varen tages i anvendelse. Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med KIMO og kun i original, uskadt emballage.

GARANTI

KIMO yder 1 års garanti fra fakturadato. Ved eventuel leverandørgaranti udover 1 års ydes garantireparationen hos leverandøren og der må på en del produkter påregnes en længere reparationstid. Det vil fremgå af faktura på købstidspunktet om der ydes speciel leverandørgaranti. Garantien omfatter fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter garantiens udløb, kan KIMO ikke gøres ansvarlig for dette. Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Garantien bortfalder endvidere, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller ukorrekt spænding, strømart. Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld og KIMO kan lastes herfor, er KIMO forpligtet til, inden for rimelig tid, at afhjælpe manglen eller erstatte den leverede vare med et identisk eller tilsvarende produkt. Såfremt KIMO tilbyder en sådan afhjælpning, er køber ikke berettiget til at hæve eller kræve erstatning som følge her af.

GARANTIREPARATIONER

Der er mulighed for indlevering af varer til reparation i kontorets normale åbningstid. Ved fremsendelse af varer til reparation skal der altid forudgående være rekvireret et returnummer. Varen skal sendes franko til KIMO. Der skal være kopi af faktura vedlagt samt en nøjagtig fejlbeskrivelse. I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, returnerer KIMO varen uden forsendelsesomkostninger for køber. Hvis varen sendes retur, skal varen være indleveret / sendt i egnet emballage. Varer, der returneres i uforsvarlig eller uoriginal emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet kr. 250,- i gebyr for emballage. Tilhørende manualer og software skal altid følge produktet.

KIMO forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet KIMO ikke er herre over returneringstiden fra fabrikanten. Garantien er at regne fra den oprindelige fakturadato, selvom en vare er blevet repareret. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 150,- excl. moms med tillæg af forsendelses- / transportomkostninger.

ANSVAR

Kunden skal i den daglige drift drage omsorg for, at Kundens IT-miljø, (herunder evt. hostet eller driftet miljø hos KIMO) anvendes i overensstemmelse med gældende forskrifter herfor og god IT-skik i øvrigt. Særligt skal fremhæves Kundens pligt til at opfylde de til enhver tid gældende anbefalinger fra KIMO eller andre leverandører med hensyn til tekniske og driftsmiljømæssige forhold, at have en konfiguration, der kan håndtere nye opdateringer/releases af det programmel, der er omfattet af KIMO’s evt. drifts-, backup eller hostingydelse, og i øvrigt følge KIMOs anvisninger vedrørende installation og anvendelse af IT-miljøet.

Kunden er alene berettiget til at gøre krav gældende for tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller anden væsentlig misligholdelse, som KIMO er ansvarlig for.

KIMO er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, forvanskning eller tab af meddelelser, tab af forventet besparelse eller fortjeneste, Kundens udgifter til undersøgelse og udbedring af en skade eller mangel, Kundens forbrugte interne timer, udgifter til tredjemand, renteudgifter, mistede renteindtægter, tab af goodwill, indirekte tab og følgeskader. KIMO er ikke ansvarlig, hvis forsinkelse eller mangler ved en leverance skyldes forsinkelser eller andet hos Kunden, som KIMO ikke er ansvarlig for, og hvis ydelser er en forudsætning for KIMO’s leverance.

I det omfang KIMO er ansvarlig over for køberen, er KIMO’s ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v. Tab og forvanskning af data skal anses for indirekte tab.

KIMO er ikke ansvarlig, hvis forsinkelse eller mangler ved en leverance skyldes forsinkelser, som KIMO ikke er ansvarlig for, eller forsinkede eller manglende leverancer fra tredjepartsleverandører, der ikke er undergivet KIMO’s instruktion og ansvar, og hvis ydelser er en forudsætning for KIMO’s leverance. KIMO ikke ansvarlig for vira eller anden ondsindet kode, som Kunden, Kundens brugere eller borgere, bevidst eller ubevidst, måtte introducere i Kundens IT-systemer ved brug af løsninger eller ydelser leveret af KIMO.

KIMO påtager sig intet ansvar som følge af Kundens retsforhold over for tredjemand. I forbindelse med en ophævelse af et køb kan Kunden ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.

PRODUKTANSVAR

KIMO er ansvarlig for produktskade forvoldt af KIMO’s leverancer eller ydelser i henhold til dansk rets almindelige regler. KIMO er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, forvanskning eller tab af meddelelser, tab af forventet besparelse eller fortjeneste, Kundens udgifter til undersøgelse og udbedring af en skade eller mangel, Kundens forbrugte interne timer, renteudgifter, mistede renteindtægter, tab af goodwill, indirekte tab og følgeskader, forårsaget af produktskade.

SIKKERHED

KIMO er forpligtet til at opretholde et højt sikkerhedsniveau i sine leverancer. KIMO skal i overensstemmelse med god IT-skik sikre sine IT-miljøer fysisk mod uvedkommendes adgang, brand mv. samt sikre en logisk opdeling af leverancen. KIMO indestår for, at KIMO løbende beskytter sit netværk og generelle iT-miljø med opdaterede, sikkerheds- og antivirusprogrammer. KIMO påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar for uautoriseret adgang til eller misbrug af Kundens data.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Kunden er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i Kundens it- systemer, mens KIMO er databehandler for Kunden og dermed underlagt Kundens instruktionsbeføjelser.

Såfremt KIMO optræder som databehandler for Kunden i persondatarettens forstand, skal Kunden sikre, at parterne indgår en databehandleraftale.

KIMO må kun overlade behandlingen af personoplysninger til underleverandører med Kundens forudgående skriftlige samtykke. På tidspunktet for en kontraktindgåelse vil Kundens accept heraf også̊ udgøre en accept af de underleverandører/underdatabehandlere, der er nævnt i kontrakten eller databehandleraftalen.

KIMO må ikke overføre personoplysninger til lande uden for EU uden Kundens forudgående skriftlige samtykke, der dog ikke må nægtes uden saglig grund.

KIMO registrerer i øvrigt oplysninger om Kunden i form af brugernavn, kontaktoplysninger m.m. i forbindelse med henvendelser til Helpdesk samt registreringer af enheder (laptop, printere etc.) hos Kunden. Disse oplysninger opbevares i KIMO’s ticket-system, ATERA.

KIMO skal umiddelbart efter ophør af kontrakten slette Kundens data fra egne systemer (ATERA) og udlevere data til Kunden eller en af Kunden valgt ny leverandør i form af backup eller lignende, dersom KIMO behandler data for Kunden i eget hosting-center. 

TAB AF DATA

I aftaler, hvor KIMO drifter eller behandler data, er KIMO ansvarlig for – på Kundens anmodning – at reetablere tabte eller forvanskede data frem til tidspunktet for og på baggrund af seneste aftalte backup (med mindre backup ikke er anvendelig på grund af vira, Kundens forhold eller forhold som KIMO ikke udtrykkeligt er ansvarlig for i henhold til aftalen).

Kunden skal betale for reetablering af data i henhold til forbrugt tid og materialer, herunder til tredjeparter, i det omfang tab eller forvanskning af data ikke skyldes KIMO’s forhold.

TAVSHEDS- OG FORTROLIGHEDSFORPLIGTELSE

KIMO servicerer sine Kunders IT-udstyr i form af pc’er, tablets, servere eller lignende samt software derpå. Dermed kan det ikke udelukkes, at KIMO har direkte berøring med data, herunder forskellige former for persondata. KIMO’s medarbejdere har i forbindelse med deres ansættelse skrevet under på en tavsheds- og fortrolighedsforpligtelse, der bl.a. fortæller, at persondata aldrig må videregives til andre. KIMO sikrer, at underleverandører og andre, der bistår KIMO med leverancen, er underlagt tilsvarende forpligtelse. Endvidere kan KIMO henvise til afsnittet om fortrolighed i evt. indgået databehandleraftale med sine Kunder.

Kunden har en tavsheds- og fortrolighedsforpligtelse om alt, hvad Kunden erfarer om KIMO, Kunder og samarbejdspartnere og om personer, herunder Kundedata, aftalte priser. Dette gælder informationer, som KIMO anser for konkurrencemæssigt kritiske og følgelig af økonomisk betydning.   

FORCE MAJEURE

Enhver ordre eller ydelser modtages / ydes under forbehold af force majeure. Herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af KIMO eller KIMO’s leverandørs produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import / eksport forbud eller enhver anden begivenhed, der hindrer eller begrænser KIMO eller KIMO’s leverandørs mulighed for at levere. KIMO har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve aftalen eller del af den, eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. KIMO er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen, som følge af manglende levering.

Scroll to Top