Business Intelligence

Business Intelligence

Har du brug for hjælp?

Med KIMO kan organisationer og foreninger skyde genvej til BI-rapporter

I dag synes vejene til at håndtere data og til at udnytte den viden, som data om kunder, services, medlemmer giver, langt mere farbare end tidligere. Værdien af virksomhedens eller organisationens data afhænger imidlertid af ledelsens mod og evne til at lade fremtidige handlinger påvirke heraf.

KIMO besidder stor erfaring som leverandør af IT-drift i organisationer, foreninger og NGO’er. I tillæg hertil har KIMO kompetencer med sags- og medlemssystemer som F2 og M4. Det betyder, at vi kan være leveringsdygtig i skræddersyede løsninger til ledelsesinformation.

Mængden af medlemsdata i de to systemer rummer et stort og relevant potentiale for organsationerne for at styrke kontakten til deres medlemmer – informationer som ellers forbliver tavs for ledelsen, såvel som for konsulenternes arbejde med medlemmerne.

Kontakt


Anja Dieckmann Nielsen

Udviklingskonsulent

Mobil: 40 33 25 95

E-mail: anja@kimo.dk

Kontinuerlig og målrettet ledelsesinformation i F2

Den faglige sagsbehandling er selvsagt vital for enhver faglig organisation. Dvs. det forventes, at den faglige konsulent er inde i ansættelsesretlige område, ligesom kontakten til medlemmet håndteres professionelt og effektivt.

Behandlingen af den enkelte faglige sag har imidlertid også betydning for den samlede faglige sagsbehandling. Hvilke typer sager har organisationen konkret haft på bordet inden for en bestemt tidshorisont? Hvordan er og vil sager blive prioriteret? Altså hvor lægger organisationen sin ledelsesmæssige attention?

Den rette ledelsesinformation vil netop kunne give organisationen mulighed for kontinuerligt og målrettet at hente information om ovennævnte spørgsmål. Og med de rette tiltag vil foreningen kunne automatisere dette arbejde. Dvs. ledelsesinformation kommer ikke til at bero på fornemmelser, erindringer om nuværende sager samt opslag i IT-systemerne. I stedet vil F2 kunne give viden om en række emner.

 

Udbytte

Hvad skal vi lære?

 

 

Hvilke og antallet af sagstyper som f.eks. afskedigelse, arbejdsskade, lønaftaler eller rådgivning, der bliver behandlet om året?

 

 

Hvilke kategorier af afskedigelsesager f.eks., sygdom, bortvisning, psykisk arbejdsmiljø, personalereduktion etc. har foreningen behandlet i en given periode?

 

 

Hvilke medlemskategorier, der konkret optræder i disse sager

 

 

Hvordan kan medlemshenvendelser via mails eller formularer på hjemmesiden automatisk blive sorteret ind i F2 og opdelt på henvendelsestyper?

Hvad skal vi gøre?

 

 

Hvordan fordeler sagsbehandlingstiden sig inden for de forskellige sagstyper – og herunder hvilke ressourcer skal der benyttes i sagsbehandlingen?

 

 

Hvordan indsatsen skal prioriteres i forhold til sagsbehandlingen – altså hvilke typer sager skal vi lægge flest kræfter i, hvordan og hvornår?

Svarene på disse spørgsmål forudsætter en justering af F2 og en ændret anvendelsen heraf. Med de justering vil ledelsen fremadrettet og automatisk kunne indhente den nødvendige viden. Og på baggrund deraf vil ledelsen kunne træffe ledelsesmæssige beslutninger om den faglige sagsbehandling, medlemsservicen osv. På et mere kvalificeret grundlag.

Indhold og forløb i opbygning af ledelsesinformation i F2

KIMO tilbyder et forløb i fire faser, fra afklaring gennem justering af it-systemer til rapportering af ledelsesinformation.

Kompetencer i KIMO og hos kunden

KIMO besidder kompetencen til både at undersøge, hvilke typer viden, ledelsen ønsker at trække ud it-systemerne, hvordan denne viden systematisk opmærkes og trækkes ud af M4 og F2. Og endelig vil KIMO kunne medvirke til at udarbejde et set-up for den konkrete ledelsesinformation i form af rapporter fra systemerne.

Kompetencerne i KIMO gør det ikke alene. Det forudsættes, at ledelsen hos kunden bidrager aktivt til afgrænsning af opgaven – ift. den nødvendige viden om medlemmerne og sagerne, som efterlyses. Endvidere er det afgørende, at den it-ansvarlige afsætter tid og kompetencer til at kunne medvirke i udviklingen af ledelsesrapportering. For den vil stå på vedkommendes skuldre fremadrettet.

For at kunne give et estimat over omfanget af opgaven og dermed prisen kræves en indledende drøftelse med ledelsen hos kunden om ambitionens størrelse i relation til

  1. formålet med ledelsesinformationen (optimering af arbejdsgange i sagsbehandlingen, mere viden om medlemmerne, bedre medlemsservice m.m.)
  2. i hvilket omfang, kunden vil kunne udarbejde ledelsesinformation (fra kvartalsvis udarbejdelse af ledelsesrapporter til ejenudvikling af udtræk til Excel til ledelsesinformation).

Efter en indledende drøftelse med kundens ledelse kan KIMO estimere det samlede projekt, herunder prisen.

Relaterede produkter

IT-udviklingsprojekter
IT-udviklingsprojekter

KIMO tilbyder sig som kundens IT-chef i forhold til IT-udvikling og samarbejde med leverandører

Kompetenceløft i F2
Kompetenceløft i F2

KIMO løfter brugere kompetencer i F2