Salgs- og leveringsbetingelser i KIMO

Salgs- og leveringsbetingelser i KIMO

Har du brug for hjælp?

Anvendelse

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, finder anvendelse ved kontraktindgåelser med KIMO i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne. 

 

Levering

Kimo fraskriver sig ethvert ansvar over for køber i tilfælde af forsinket levering. Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra vores leverandører er forsinkede. Vores leveringstid er derfor altid en ”cirka leveringstid”.

 

Priser

De aftalte priser er, medmindre andet skriftligt er aftalt, af sælgers lager og ekskl. moms og forsendelsesomkostninger.

 

Tilbud

Skriftlige tilbud er, såfremt intet er anført i tilbuddet, gældende 8 dage fra tilbudsdatoen.

 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage regnet fra fakturadato, medmindre kreditaftale er indgået. For leverancer, hvor kredittid er indgået, gives den aftalte kredittid fra fakturadato. Ved forsinket betaling er KIMO berettiget til at debitere rente 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker.

 

Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver KIMO’s ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, har denne, på sælgers vegne, omsorgspligt for det leverede og pligt til at sørge for, at dette er behørigt forsikret.

 

Reklamationer

Reklamationer angående mangler skal meddeles KIMO snarest muligt efter varens modtagelse og senest 5 dage efter det tidspunkt, hvor køber har opdaget den pågældende fejl eller mangel. Reklamation over fejl eller mangler som køber burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal altid afgives inden 5 dage efter modtagelsen, dog inden varen tages i anvendelse. Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med KIMO og kun i original, uskadt emballage.

 

Garanti

KIMO yder 1 års garanti fra fakturadato. Ved eventuel leverandørgaranti udover 1 års ydes garantireparationen hos leverandøren og der må på en del produkter påregnes en længere reparationstid. Det vil fremgå af faktura på købstidspunktet om der ydes speciel leverandørgaranti. Garantien omfatter fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter garantiens udløb kan KIMO ikke gøres ansvarlig for dette. Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Garantien bortfalder endvidere hvis serienummer er fjernet eller ødelagt samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller ukorrekt spænding, strømart. Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld og KIMO kan lastes herfor, er KIMO forpligtet til, indenfor rimelig tid, at afhjælpe manglen eller erstatte den leverede vare med et identisk eller tilsvarende produkt. Såfremt KIMO tilbyder en sådan afhjælpning, er køber ikke berettiget til at hæve eller kræve erstatning som følge her af.

 

Garantireparationer

Der er mulighed for indlevering af varer til reparation i kontorets normale åbningstid. Ved fremsendelse af varer til reparation skal der altid forudgående være rekvireret et returnummer. Varen skal sendes franko til KIMO. Der skal være kopi af faktura vedlagt samt en nøjagtig fejlbeskrivelse. I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, returnere KIMO varen uden forsendelsesomkostninger for køber. Hvis varen sendes retur, skal varen være indleveret / sendt i egnet emballage. Varer, der returneres i uforsvarlig eller uoriginal emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet kr. 250,- i gebyr for emballage. Tilhørende manualer og software skal altid følge produktet.

 

KIMO forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet KIMO ikke er herre over returneringstiden fra fabrikanten. Garantien er at regne fra den oprindelige fakturadato, selvom en vare er blevet repareret. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 150,- excl. moms med tillæg af forsendelses- / transportomkostninger.

 

Tab af data

KIMO friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af kundens data. KIMO opfordrer derfor altid køberen / kunden til at tage kopi / backup af samtlige data.

 

Ansvarsbegrænsning og forbehold

I det omfang KIMO er ansvarlig over for køberen er Kimo ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v. Kimo påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. I forbindelse med en ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet. Medfølgende manualer til KIMO’s produkter fremkommer hyppigt på engelsk eller tysk og køber kan ikke krav mod Kimo om at disse skal være på dansk. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.

 

Tavsheds- og fortrolighedsforpligtelse

Kunden har en tavsheds- og fortrolighedsforpligtelse om alt, hvad Kunden erfarer om KIMO, kunder og samarbejdspartnere og om personer, herunder kundedata, aftalte priser. Dette gælder informationer, som KIMO anser for konkurrencemæssigt kritiske og følgelig af økonomisk betydning.   

 

Force Majure

Enhver ordre eller ydelser modtages / ydes under forbehold af force majeure. Herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af KIMO eller KIMO’s leverandørs produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import / eksport forbud eller enhver anden begivenhed, der hindrer eller begrænser KIMO eller KIMO’s leverandørs mulighed for at levere. KIMO har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve aftalen eller del af den, eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. KIMO er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen, som følge af manglende levering.

 

Kontakt


Kim Nymann Reiland

Ejer & direktør 

Mobil: 25 37 63 16

E-mail: kim@kimo.dk